CASTIGA UN SOLAR DE LEGUME - Termeni si conditii de participare

Clauze și condiții privind concursul („Regulile”)

 1. Pentru a putea participa la tragerea la sorți, participantul trebuie să furnizeze plicurile goale de seminte prin care sa dovedeasca achizitionarea cantitatii de 5.000 de seminte de tomate cu crestere nedeterminata sau 5.000 de seminte de ardei,  in orice combinatie, produse de catre compania Seminis, . Prin înscrierea in concurs, participantul declară că acceptă și se obligă să accepte și să îndeplinească pe deplin toate cerințele de eligibilitate stabilite în baza prezentelor Clauze și condiții privind concursul („Regulile”). Aceste reguli sunt disponibile gratuit, la sediul Organizatorului, după cum este menționat mai jos, precum și pe site-ul nostru www.universalsem.ro
   
 2. Concursul este organizat de S.C. Universal Impexsem Company srl
   
 3. Înscrierea în concurs: Organizatorul va face înscrieri pentru acest concurs în perioada cuprinsă între data de 01/01/2017_, orele 12.00.01, ora standard a Europei Centrale, și 15/09/2017, orele 23.59.59, ora standard a Europei Centrale. Înscrierile primite în afara acestei perioade de timp nu vor fi luate în considerare. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate și nu va avea nici un fel de obligație de a plăti despăgubiri participanților care s-au înscris în afara acestei perioade de timp ca urmare a întârzierilor cauzate de serviciile poștale sau a oricăror alte motive care nu țin de Organizator.  Tragerea la sorți va fi organizată in cadrul expozitiei INDAGRA 2017, prin extragerea uneia dintre fișele de participare completate corespunzător și depuse, împreună cu plicurile goale de seminte.

Pentru a putea fi înscris la tragerea la sorți, participantul trebuie să depună la Organizator. (i) o fișă de înscriere completată, care să conțină o adresă de e-mail, numele și prenumele, CNP, precum și adresa valabilă din Romania (cu indicarea denumirii și a numărului străzii, a orașului și a codului poștal ale participantului), precum și (ii) plicurile goale originale de seminte,  care să dovedească faptul că a fost cumpărată cantitatea de 5000 semințe, prin trimiterea acesora prin la următoarea adresă a Organizatorului: Str. Muzeul Zambaccian nr.25 sector 1 Bucuresti, Romania. Informațiile furnizate vor fi utilizate pentru corespondența referitoare la cadou și pentru trimiterea cadoului.  Numărul de înscrieri nu este limitat. Pentru a fi valabilă, fiecare înscriere trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate.

 1. Eligibilitate: Participantul trebuie să aibă cel puțin 18 ani la data înscrierii. Concursul se adresează numai persoanelor fizice cu reședință legală în Romania și care dețin, aduc dovada cu care participantul se poate înscrie în concurs, sau reprezentanților autorizați ai unor persoane juridice cu sediul înregistrat în Romania și care dețin dovada cu care participantul sa se înscrie în concurs. 

Nu sunt eligibile pentru a se înscrie în concurs: persoanele fizice care nu au reședință în Romania în momentul înscrierii pentru concurs sau care nu îndeplinesc cerințele legate de vârstă în momentul înscrierii pentru concurs nu vor fi eligibile pentru participarea la acest concurs în vederea câștigării unui premiu.

Următoarele persoane nu sunt eligibile pentru a se înscrie în concurs: (i) membrii ai conducerii, directorii și angajații Organizatorului sau oricare dintre reprezentanții Organizatorului sau agențiile de publicitate / promovare ale Organizatorului; (ii) membrii ai conducerii, directorii și angajații Organizatorului, sau ai oricăreia dintre sucursalele sau filialele sale; (iii) membrii ai conducerii, directorii și angajații oricăror furnizori, reprezentanți de vânzări sau agenții de publicitate / promovare ai / ale Organizatorului, sau ai / ale oricăreia dintre sucursalele sau filialele sale; și (iv) membrii de gradul întâi ai familiei oricăruia dintre membrii conducerii, directorii sau angajații enumerați la punctele (i), (ii) sau (iii) de mai sus. 

 1. Premii: Organizatorul va furniza următoarele premii:

Lista premiilor

1. 1 premiu Solar cu folie de plastic pentru productia de legume in valoare de aproximativ

6000 EURO

2. 2 premii ce constau in: doua atomizoare in valoare de aprox. 500 EURO/buc.

3. 4 premii ce constau in 10.000 de seminte Seminis fiecare

Valoarea totală a premiilor este de: aproximativ 10.000 EURO
Organizatorul nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru nici un fel de costuri asociate premiului și care nu sunt incluse în premiu, în mod expres.

Premiul va fi trimis câștigătorului de către Organizator în termen de 4 săptămâni de la tragerea la sorți. Costurile legate de trimitere vor fi suportate de către organizator. În cazul în care câștigătorul își refuză premiul, sau acesta nu poate fi contactat, sau înscrierea nu este validă sau ea încalcă aceste Reguli, premiul câștigătorului va fi pierdut prin confiscare, iar organizatorul va fi îndreptățit să aleagă un alt câștigător. Orice premii care nu pot fi eliberate în favoarea câștigătorilor vor fi recompensate, iar în acest caz detaliile privind repetarea tragerii la sorți vor fi prezentate pe site-ul nostru web www.universalsem.ro. Premiul nu poate fi schimbat, transferat și nici compensat cu sume în numerar sau alte premii. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui premiul cu un alt premiu cu o valoare similară în cazul în care premiul original oferit nu este disponibil, iar prezentele Reguli vor fi amendate în acest sens, fapt care va fi adus în atenția participanților prin încărcarea acestora pe site-ul nostru www.universalsem.ro

 1. Organizatorul va trage la sorți 7 câștigători.

Numele câștigătorilor va fi tras la sorți dintre toți participanții eligibili înregistrați care au luat parte la concurs. Numele și orașul câștigătorilor, precum și premiul atribuit acestora, vor fi făcute publice pe site-ul nostru www.universalsem.ro, în termen de 4 săptămâni de la tragerea la sorți. Prin faptul că participă la concurs, participantul consimte ca numele său și alte date de contact să fie indicate pe acest site web în scopul organizării acestui concurs, al publicării numelor câștigătorilor și al acordării premiului. Este exclusă orice inițiere a unor acțiuni legale cu privire la tragerea la sorți. 

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice înscriere, după bunul său plac și fără a fi obligat să prezinte vrun motiv pentru respectiva descalificare, în orice moment, și fără a se limita numai la cele care, în opinia sa, sunt false, conțin materiale inadecvate sau dovezi necorespunzătoare, prezintă orice formă de manipulare sau în cazul în care s-a stabilit că participantul în cauză nu a respectat aceste Reguli. În cazul descalificării, Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda orice premii câștigate altor participanți. Decizia Organizatorului este definitivă în toate privințele și nu va fi angajată nici o corespondență referitoare la acest concurs.
   
 2. Participantul declară și afirmă că Organizatorul nu va fi ținut răspunzător pentru înscrierile pierdute, ajunse cu întârziere, direcționate greșit sau viciate pe parcursul trimiterii dacă acestea nu sunt consecința unor acțiuni ale Organizatorului comise cu intenție sau dintr-o neglijență gravă (iar în cazul în care se aplică acest ultim caz, Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru daune care depășesc valoarea Premiului), iar înscrierile incomplete sau ilizibile și/sau cele care nu au fost făcute în conformitate cu Regulile vor fi invalide.
   
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula concursul în orice moment, fără a fi obligat să prezinte vrun motiv în acest sens, în cazul în care orice circumstanțe tehnice, administrative sau legale împiedică sau au impact, în orice mod, asupra organizării și derulării concursului, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, apariția unor evenimente de forță majoră. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, după bunul său plac, condițiile concursului. Rezilierea anticipată a prezentelor Reguli, precum și orice modificare adusă acestora, vor face obiectul unui act adițional, care va fi pus la dispoziția publicului pe site-ul nostru www.universalsem.ro
   
 4. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru nici un fel de daune, pierderi, datorii, prejudicii sau dezamăgiri suportate de către participant ca urmare a înscrierii pentru tragerea la sorți sau a acceptării premiului. Organizatorul declină orice răspundere legată de orice prejudiciere sau defectare a calculatoarelor participanților sau ale oricăror alte persoane în legătură cu sau ca urmare a participării la concurs sau a descărcării oricăror materiale legate de concurs. Nimic din prezentele Reguli nu va exclude răspunderea Organizatorului cu privire la decesul, vătămarea, frauda sau falsul în declarații ca urmare a neglijenței severe sau a acțiunilor intenționate ale Organizatorului.
   
 5. Furnizarea de date la care se face referire în prezentele Reguli (de exemplu: numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa, locul de muncă – ultimul doar în cazul reprezentanților participanților care sunt persoane juridice, alte date conținute în inscrierea depusă, după cum se menționează în prezentele Reguli) este voluntară. În cazul câștigătorilor, este posibil să trebuiască să vă solicităm să furnizați Codul Numeric Personal sau alte astfel de date obligatorii pentru ca noi să putem să ne îndeplinim obligațiile fiscale care ne revin prin lege. Prin participarea la acest concurs, participantul este de acord cu faptul că Organizatorul îi poate prelucra datele cu caracter personal în scopul organizării concursului, al anunțării publice a câștigătorilor, prin intermediul site-ului nostru web www.universalsem.ro, al acordării premiilor și al îndeplinirii obligațiilor sale fiscale legale. Organizatorul se va asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod sigur, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și că datele nu pot fi puse la dispoziția terților, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus (de exemplu furnizarea lor către operatorul societății de curierat / operatorul poștei care va livra premiile). Pentru îndeplinirea unuia sau a mai multor scopuri dintre cele menționate mai sus, Organizatorul poate divulga datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multor categorii de destinatari menționate în cele ce urmează: reprezentanții dumneavoastră legali, persoanele fizice sau juridice care prelucrează datele în numele Organizatorului, grupul de societăți din care face parte Organizatorul, autoritățile publice de stat (centrale) / locale, publicul. Mai mult, pentru îndeplinirea unuia sau a mai multor scopuri dintre cele menționate mai sus, toate informațiile cu caracter personal legate de dumneavoastră sau orice părți ale acestora pot fi transferate în țări din cadrul Uniunii Europene / Spațiului Economic European, precum și în țări care nu fac parte din Uniunea Europeană / Spațiul Economic European, dintre care unele nu sunt considerate a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Organizatorul își ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate corespunzător, indiferent de locul în care sunt transferate. Participantul poate cere informații legate de prelucrarea datelor sale cu caracter personal, sau poate cere corectarea datelor sale. De asemenea, participantul poate ridica obiecții cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor sale, pe baza temeiului de drept, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel. Participanții au, de asemenea, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automatizate. În cazul în care participantul solicită ștergerea datelor sale sau ridică obiecții cu privire la prelucrarea datelor sale, acesta nu poate participa la concurs. Datele sunt prelucrate până în momentul finalizării concursului și al îndeplinirii tuturor cerințelor legale. În cazul în care participantul este îngrijorat de modul în care Organizatorul prelucrează datele sale cu caracter personal, participantul îl poate contacta pe Organizator, utilizând datele de contact de mai jos, sau se poate adresa tribunalului competent. Numele și datele de contact ale operatorului de date: S.C. Universal Impexsem Company srl, email: office@universalsem.ro
 1. Tragerea la sorți va fi guvernată de legislația din Romania

Orice modificare a prezentelor Reguli va face obiectul unui act adițional și va fi publicată pe site-ul nostru web www.universalsem.ro,

 1. Taxe și impozite

Organizatorul va plăti taxele și impozitele  aferente premiului, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare în prezent.

CÂȘTIGĂ UN SOLAR DE LEGUME

Pentru a putea participa la loterie, vă rugăm să atașați plicurile de seminte originale goale care dovedesc faptul că ați cumpărat minim 5.000 de seminte de tomate cu crestere nedeterminata Seminis sau seminte de ardei Seminis, in orice combinatie, la formularul dumneavoastră de consimțământ după ce l-ați completat și să îl trimiteți înapoi la Universal Group (Adresa: Str. Muzeul Zambaccian, nr. 25, București - Sector 1, București, 011872, România).

Completați această fișă și câștigați un PREMIU *

Societatea: ………………………………………………………………………………………………..……

Numele:  …………………………………………………………………………………………….

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………

Codul poștal și orașul: ………………………………………………………………………………………

Numărul de telefon: …………………………………………………………………………………………..

Adresa de e-mail: ……………………………………………………………………………………………

Semnătura: …………………………………………………………………………………………………….

Da, doresc să primesc oferte comerciale și informații interesante (de exemplu: Invitații la evenimente) prin e-mail sau SMS de la S.C. Universals Impexsem Company srl. și Monsanto, precum și de la alte entități din cadrul Grupului Monsanto**
 

*Prin participarea la prezenta tragere la sorți, este posibil ca noi să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul derulării prezentului eveniment, iar dumneavoastră recunoașteți că ați citit și acceptat Clauzele și condițiile aferente tragerii la sorți, disponibile pe site-ul www.universalsem.ro sau prin e-mail / telefon la S.C. Universal Impexsem Company srl.

 

** În cazul în care v-ați dat consimțământul în acest sens, prin bifarea căsuței, numele, adresa, numărul de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail vor fi utilizate în scopuri legate de marketing direct – ceea ce înseamnă că vă vom trimite comunicări și oferte comerciale prin SMS și e-mail, în scopuri publicitare – până în momentul în care veți ridica obiecții față de astfel de comunicări sau vă veți dezabona de la acestea. Puteți ridica obiecții față de trimiterea unor astfel de comunicări de marketing în orice moment, contactând office@universalsem.ro și data.privacy.emea@monsanto.com. Puteți citi pe verso Avizul de confidențialitate referitor la comunicările legate de marketing direct.

AVIZUL DE CONFIDENȚIALITATE ȘI CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CONSIMȚĂMÂNT
Prin faptul că vă dați consimțământul în acest sens și furnizați informații cu caracter personal, permiteți societăților S.C. Universal Impexsem Company srl și Monsanto următoarele:

(a) să prelucreze informațiile dumneavoastră cu caracter personal, în măsura și pentru scopurile descrise în prezentul aviz;

(b) să vă contacteze prin e-mail, SMS, MMS și alte mijloace de comunicare electronică (folosind informațiile pe care ați ales să le furnizați) în scopuri de marketing; și

(c) să transfere informațiile dumneavoastră cu caracter personal în afara jurisdicției domiciliului dumneavoastră (inclusiv în țări situate în afara Spațiului Economic European, ceea ce nu asigură aceleași drepturi și/sau nivel de protecție în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal) pentru a permite societății Monsanto și Grupului Monsanto (precum și operatorilor de date terți, desemnați de Monsanto) să prelucreze informațiile dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prezentul aviz, inclusiv atunci când acest lucru este prevăzut de legislație.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi vândute terților în scopuri de marketing.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Aveți dreptul de a vă revizui datele cu caracter personal deținute de S.C. Universal Impexsem Company srl și Monsanto, precum și de a corecta anumite informații incorecte care vă privesc.

Dacă doriți să faceți acest lucru, sau dacă doriți să informați S.C. Universal Impexem Company srl și Monsanto cu privire la anumite modificări aduse datelor dumneavoastră, vă rugăm să utilizați datele de contact indicate mai jos.

Email: office@universalsem.ro

Tel.: 021.2315525 ; 021.2315526

SCOPUL PREZENTULUI AVIZ
S.C. Universal Impexsem Company srl doreste să vă asigure că furnizează servicii către clienți în cel mai eficient mod posibil. În acest sens, am inițiat o bază de date centralizată, electronică, privind clienții și contactele cu scopul de a colecta, depozita și accesa informații de contact, dar și de a utiliza mai bine aceste informații pentru a înțelege și a răspunde solicitărilor și cerințelor individuale.

Prin prezentul aviz vă informăm cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, la modul în care acestea sunt prelucrate, precum și la modul în care dumneavoastră vă puteți exercita drepturile individuale de a accesa, actualiza, rectifica sau șterge astfel de informații.

CARE SUNT INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL CARE SUNT COLECTATE
Informațiile pe care am dori să le colectăm cu privire la persoana dumneavoastră, dar și la afacerile dumneavoastră, sunt definite pe această pagină. Nu este obligatoriu să semnați acest formular, dar în cazul în care alegeți să nu o faceți, este posibil să nu mai putem să vă prestăm anumite servicii în viitor, în cazul în care, pentru prestarea respectivelor servicii sunt necesare acele informații.

În cazul în care sunteți unul dintre clienții noștri, este posibil să vă solicităm informații legate de terții implicați în lanțul dumneavoastră logistic. În cazul în care furnizați orice informații cu caracter personal care identifică și au legătură cu orice persoană fizică / persoane fizice din cadrul terțului / terților, confirmați că aveți consimțământul de la terțul respectiv identificat / terții respectivi identificați cu privire la divulgarea respectivelor informații către noi în scopurile definite mai jos.

CUM VOR FI UTILIZATE INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Monsanto și S.C. Universal Impexsem Company srl vor prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal, din când în când, în următoarele scopuri:

 • gestionarea relațiilor cu clienții – stabilirea și gestionarea relațiilor cu dumneavoastră în calitate de client, planificarea vizitelor noastre și a altor interacțiuni sau comunicări cu dumneavoastră, ținerea evidenței și urmărirea interacțiunilor noastre cu dumneavoastră și lămurirea oricăror neclarități sau soluționarea corespondenței primite din partea dumneavoastră;
 • marketing direct – informarea dumneavoastră cu privire la produsele și serviciile Monsanto, prin poștă, fax și e-mail, SMS, MMS și alte mijloace de comunicare electronică;
 • alte motive de afaceri justificate – evaluarea, planificarea, clasificarea conturilor, cercetarea și analiza, prognozarea, raportarea privind gestiunea, îmbunătățirea lanțului logistic, a ciclului de viață al produselor, al evidenței contabile, alte afaceri interne (inclusiv asocieri în participațiune și vânzări de afaceri) și gestionarea vânzărilor, în cazul în care sunt implicate orice fel de date cu caracter personal; și/sau respectarea obligațiilor legale, normative și a altor obligații legate de o administrare corectă.

De asemenea,  putem să vă de-personalizăm informațiile cu caracter personal, să eliminăm datele dumneavoastră de identificare personală, astfel încât să utilizăm informațiile care vă privesc sub anonimitate, pentru cercetare și alte scopuri, cum ar fi cele menționate mai sus.

CINE VA VEDEA INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi făcute disponibile și utilizate în scopurile menționate mai sus, în cadrul Grupului Monsanto și al S.C. Universal Impexsem Company și ele vor putea fi, de asemenea, puse la dispoziția terților care prestează servicii relevante în baza unor contracte încheiate cu Monsanto sau cu Grupul Monsanto în aceste scopuri sau acolo unde legislația aplicabilă impune acest lucru, sau din motive fiscale sau de altă natură. Datele cu caracter personal pot fi divulgate, de asemenea, ca parte a oricărei vânzări viitoare a afacerii sau a oricărui aranjament sau a oricărei propuneri în cadrul unei asocieri în participațiune.

 

DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL VOR FI TRANSFERATE ÎN STRĂINĂTATE ?
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate unor destinatari din cadrul Grupului Monsanto și/sau terți care nu își au sediul în Spațiul Economic European, și care este posibil să nu poată oferi același nivel de protecție ca jurisdicțiile din cadrul Spațiului Economic European.


Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare vă exprimati acordul pentru folosirea cookie-urilor. Politica de utilizare cookie
Am inteles